40days.nl   
Nederlands 
  Home
Partners Vergoedingen
  Producten
Afslanken
Bootcamp
Hardlopen
Running Therapie
Personal Training
Sportief Wandelen
Vitaliteitsprogramma op maat
Workshops
 
  Extra
Algemene Voorwaarden
Contact
Partners
Vergoedingen
Laatste nieuws
Gezondheidtips!

Algemene VoorwaardenAlgemene voorwaarden 40days.nl

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Praktijk voor leefstijladvies 40days.nl: iedere gewichtsconsulent of runningtherapeut in dienst van 40days.nl, lid van de beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland respectievelijk SRTN, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent respectievelijk Running-therapeut, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent danwel running-therapeut.
Cliënt:
Degene aan wie door de gewichtsconsulent/running-therapeut advies/training gegeven wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts:
De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent/running-therapeut is verwezen;
Praktijkadres:
De locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent/running-therapeut wordt uitgeoefend;
Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulent/running-therapeut geeft advies of training aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken.Zie de website op 40days.nl voor de locatie van de trainingen.
Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.
Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulent/running-therapeut kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent/running-therapeut de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.
Artikel 4: Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet geannuleerd is, is de gewichtsconsulent/running-therapeut gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.
Artikel 5: Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent/running-therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk(zie de website op 40days.nl ) mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.
Artikel 6: Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de gewichtsconsulent/running-therapeut contant te geschieden aan het einde het consult/training. De cliënt krijgt, indien gewenst eens per 5 consulten een verzamelfactuur van de betalingen. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien is overeengekomen dat de betaling geschiedt middels een nota en de nota is 30 dagen na factuurdatum niet voldaan, dan is de gewichtsconsulent/running-therapeutgerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaande kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulent/running-therapeut is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent/running-therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent/running-therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent/running-therapeut. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent/running-therapeut verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent/running-therapeut nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent/running-therapeut om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent/running-therapeut te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De gewichtsconsulent/running-therapeut is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulent/running-therapeut heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
Artikel 9: Uw gegevens
De gewichtsconsulent/running-therapeut zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.
Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht
Voor geschillen tussen de gewichtsconsulent en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten.
 
Winkelwagen
Aantal Product
Winkelwagen
  Aanbiedingen
 
Hardlopen voor iedereen (HVI)
Hardlopen voor iedereen (HVI)
 
Bootcamp Basic:dinsdagavond/zaterdagochtend (meer info)
Bootcamp Basic:dinsdagavond/zaterdagochtend (meer info)
 
`s Avonds Sportief Wandelen in Rotterdam Kralingen
`s Avonds Sportief Wandelen in Rotterdam Kralingen